SIA Ināras birojs

 Latviski По русский
Cena: 15.00EUR

Nolikums ES līdzfinansējuma uzskaitei grāmatvedībā

Metodiskais materiāls izstrādāts ar nolūku sniegt galvenās vadlīnijas ES līdzfinansējuma saņēmējiem grāmatvedības kārtošanai projektu ietvaros. Metodikas izstrādē ievērotas likumdošanas prasības:

  • likuma “Par grāmatvedību”,

  • MK 15.06.2004 noteikumu Nr.537 Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļo valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

  • Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums;

  • Gada pārskatu likuma;

  • MK 21.06.2011 noteikumu Nr.488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi.

Noformējot pasūtījumu, norādiet datus, uz kā vārda vēlaties saņemt rēķinu - JURIDISKAS vai fiziskas personas!. Ja apmaksu veiks JURIDISKA persona, tad norādiet juridiskās personas rekvizītus pasūtījuma noformēšanā.